E-sąd w Polsce

info/sad.jpgW Polsce zostanie utworzony E-sąd. Jego zadaniem będzie odciążenie tradycyjnych sądów w sprawach nieskomplikowanych i niewymagających przeprowadzania postępowania dowodowego (np. w sprawach regulowania rachunków). Gdyż w takim przypadku roszczenia są udowodnione dokumentami, najczęściej fakturami bądź rachunkami.

Jednak proponowane zmiany nie mają ograniczać wysokości roszczeń, których można będzie dochodzić w elektronicznym postępowaniu.

Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego, przewidująca wprowadzenie E-sądu, została przyjęta przez sejm. E-sąd ma rozpoznawać sprawy zarówno cywilne, gospodarcze, jak i pracownicze. Za nowelizacją głosowało 393 posłów, nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał.

Organizacyjnie E-sąd ma być wydziałem cywilnym sądu rejonowego, który zajmie się wyłącznie rozpoznawaniem spraw w elektronicznym postępowaniu upominawczym. Rozpatrywaniem zażaleń od zarządzeń przewodniczącego oraz od orzeczeń sądu elektronicznego (o zwrocie pozwu, o odrzuceniu pozwu lub sprzeciwu od nakazu zapłaty) zajmie się jeden E-sąd (wydział) odwoławczy.

Taki elektroniczny sąd ma wiele zalet. Przede wszystkim sprawna komunikacja stron oszczędzająca czas oraz obniżenie kosztów. Wyeliminowanie ryzyka powstania braków formalnych w pismach procesowych – dzięki stosowaniu formularzy elektronicznych. Możliwa będzie również elektroniczna archiwizacja akt sądowych.

Przewiduje się, że komunikacja między powodem i sądem elektronicznym będzie odbywać się wyłącznie w drodze elektronicznej, a między pozwanym i sądem elektronicznym w drodze tradycyjnej.

Wedle założeń koszty takiego postępowania mają być ok. 75% niższe od kosztów standardowego postępowania.

Najważniejsze funkcjonalności systemu informatycznego obsługującego E-sąd:

* możliwość złożenia pozwu przez Internet, tj. po wprowadzeniu odpowiednich danych oraz dokonaniu właściwej opłaty sądowej pozew będzie uznany za skutecznie wniesiony do E-sądu,

* elektroniczną komunikację stron z E-sądem,

* dane zamieszczone w pozwie (i ewentualnie dalszych pismach) będą automatycznie przenoszone do elektronicznych repertoriów, nakaz oraz wszelkie inne pisma procesowe będą generowane na podstawie informacji zawartych w pozwie,

* akta spraw w E-sądzie będą miały postać wyłącznie elektroniczną i tylko w takiej formie będą udostępniane stronom,

* powód zarówno indywidualny, jak i masowy będzie miał możliwość zapoznania się z aktualnym stanem sprawy przez Internet,

* automatyczne generowane będą wezwania i powiadomienia oraz ewidencja tradycyjnej korespondencji seryjnej.

Źródło:
Gazeta Prawna

Komentarze